Regulamin

ABC praktykującego

Przed zajęciami zgłoś swoje dolegliwości zdrowotne nauczycielowi / instruktorowi. Jeśli w trakcie zajęć odczujesz ból, przerwij ćwiczenie i zgłoś to natychmiast nauczycielowi.

Jeżeli jesteś w ciąży, poinformuj o tym osobę prowadzącą przed zajęciami.

W czasie pandemii SARS-Cov-2 prosimy o przynoszenie własnych pomocy do ćwiczeń (mata, pasek, klocek). Jeśli ich nie posiadasz, skorzystaj z naszych, ale zdezynfekuj je po zajęciach płynem dostępnym w studiu. Na zajęcia należy przyjść około 5-10 minut przed ich rozpoczęciem.

Strój – wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, przylegające do ciała. Jogę praktykuje się boso. Na zdrowych plecach ćwiczymy na boso lub w skarpetkach. Zalecamy posiadanie obuwia zmiennego (klapki) do poruszania się w obiekcie.

Jeśli zabierasz ze sobą na salę telefon, pamiętaj o tym, żeby wyłączyć dźwięk i wibrację.

Do ćwiczeń należy przystępować z pustym żołądkiem. Można ćwiczyć godzinę po lekkim posiłku. Po obfitym posiłku należy odczekać 2-3 godziny.

Karnet jest ważny tylko w te dni na które został wykupiony. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności karnetu.

Regulamin

 1. Szkoła jogi Sambhala jest prowadzona przez firmę Fizjoterapia Małgorzata Łapczyńska. Szkoła jest organizatorem zajęć jogi w lokalu przy placu Pereca 2/1 we Wrocławiu.
 2. Szkoła jogi Sambhala jest otwarta zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 3. Uczestnikiem zajęć w szkole jogi Sambhala może zostać osoba pełnoletnia, która oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. W przypadku niedawno przebytych urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.
 4. Panie w ciąży oraz osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne, zobowiązane są każdorazowo zgłosić to przed zajęciami u prowadzącego.
 5. W razie wystąpienia w trakcie ćwiczeń jakiejkolwiek dolegliwości, Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania ćwiczenia i poinformowania o tym prowadzącego zajęcia.
 6. Osobom, które spełniają warunki określone w pkt.3 szkoła jogi Sambhala oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów.
 7. Karty rabatowe innych firm są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy Szkoły jogi Sambhala z wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Płatność za karnety i wejścia jednorazowe – gotówką, w recepcji Szkoły jogi Sambhala lub na konto Fizjoterapia Małgorzata Łapczyńska – 51 1140 2004 0000 3202 8080 2707.
 9. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Szkołę jogi Sambhala Uczestnik powinien przesłać pełne dane odbiorcy mailem na adres jogawewroclawiu@gmail.com. Faktury są dostarczane drogą mailową.
 10. Ważność karnetu wynosi 31 dni od daty wypisania.
 11. Karnety na zajęcia są imienne, nie mogą zostać wykorzystane przez inne osoby.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do okazywania swojego karnetu każdorazowo przed rozpoczęciem się zajęć. W czasie pandemii SARS-Cov-2 karnety papierowe zostają zastąpione rezerwacją drogą elektroniczną możliwą mailowo pod adresem jogawewroclawiu@gmail com lub za pośrednictwem profilu Joga i Fizjoterapia we Wrocławiu Sambhala.
 13. Szkoła jogi Sambhala nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w niej pozostawione.
 14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym korzystania ze Szkoły jogi Sambhala .
 15. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, będący własnością Szkoły jogi Sambhala. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.
 16. Po zakończonych ćwiczeniach uczestnik zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
 17. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Szkoły jogi Sambhala ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 18. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia.
 19. Szkoła jogi Sambhala zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć i lokalu, bez podania przyczyny. W przypadku, gdy uczestnik uiścił opłatę za zajęcia, Szkoła jogi Sambhala zwraca opłatę za zajęcia, z których uczestnik został wyproszony.
 20. Przed zajęciami należy wyłączyć telefon, zdjąć wszystkie ozdoby (zegarek, pierścionki, kolczyki itp.) a przed niektórymi asanami okulary. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i niekrępujący ruchów. Asany wykonywane są na boso, gdyż tylko taka forma umożliwia pełną i swobodną pracę stóp.
 21. Około 1,5 godziny przed zajęciami nie powinno się spożywać już żadnych posiłków (3 godziny przed – dużych posiłków).
 22. Picie wody w trakcie zajęć jest dozwolone, a w okresie letnim wręcz wskazane.
 23. Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego obowiązuje punktualność.
 24. Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek nauczyciela, przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na ich bezpieczne praktykowanie.
 25. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela Uczestnicy zajęć nie poprawiają się nawzajem.
 26. Pomoce znajdujące się na sali są własnością Szkoły jogi Sambhala. Obowiązuje zakaz używania pomocy bez zgody nauczyciela. Dotyczy on używania pomocy przed, w czasie zajęć, oraz po ich zakończeniu.
 27. Do uzyskania oczekiwanych rezultatów w sferze psychicznej i fizycznej konieczna jest regularna praktyka.
 28. Rozkład zajęć dostępny jest na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenach, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 30. Szkoła jogi Sambhala może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 31. Szkoła jogi Sambhala zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonywanych na terenie Szkoły jogi Sambhala w godzinach jej pracy oraz podczas imprez zewnętrznych.
 32. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego adresu e-mail i profilu na FB, celem przesyłania informacji koniecznych do potwierdzenia rezerwacji miejsca oraz informacji o bieżących zmianach organizacyjnych.
 33. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem.
 34. Szkoła jogi Sambhala nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Szkole jogi Sambhala, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Szkoły jogi Sambhala.
 35. W okresie epidemii SARS-cov-2 na zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc. Miejsce potwierdza wpłata dokonana na rachunek Fizjoterapia Małgorzata Łapczyńska 51 1140 2004 0000 3202 8080 2707. Opłacone rezerwacje nie podlegają zwrotowi.