Regulamin

ABC praktykującego

Karnet jest ważny tylko w te dni na które został wykupiony. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności karnetu.

Przed zajęciami zgłoś swoje dolegliwości zdrowotne nauczycielowi / instruktorowi. Jeśli w trakcie zajęć odczujesz ból, przerwij ćwiczenie i zgłoś to natychmiast nauczycielowi.

Jeżeli jesteś w ciąży, poinformuj o tym osobę prowadzącą przed zajęciami.

Wszystkie pomoce (maty, paski ,itp.) są dostępne na miejscu.
Na zajęcia należy przyjść minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem.

Strój – wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, przylegające do ciała. Asany praktykuje się boso.

Nie praktykuj asan po kilkugodzinnym pobycie na dworze w pełnym słońcu.

Do wykonywania asan należy przystępować z pustym żołądkiem. Można ćwiczyć godzinę po bardzo lekkim posiłku. Po obfitym posiłku należy odczekać cztery godziny. Jeść można pół godziny po asanach.

 

Regulamin

 1. Szkoła jogi Sambhala jest prowadzona przez Innovo sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach. Szkoła jest organizatorem zajęć jogi w lokalu przy placu Pereca 2/1 (wynajętym zgodnie z umową najmu) we Wrocławiu.
 2. Szkoła jogi Sambhala jest otwarta zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 3. Uczestnikiem zajęć w szkole jogi Sambhala może zostać osoba pełnoletnia, która oświadcza, że wypełniła deklaracje stanu zdrowia praktykującego, nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub opiekuna. W przypadku niedawno przebytych urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.
 4. Panie w ciąży oraz osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne, zobowiązane są zgłosić to przed zajęciami u prowadzącego.
 5. W razie wystąpienia w trakcie ćwiczeń jakiejkolwiek dolegliwości, Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania ćwiczenia i poinformowania o tym prowadzącego zajęcia.
 6. Osobom, które spełniają warunki określone w pkt.3 szkoła jogi Sambhala oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów.
 7. Karty rabatowe innych firm są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy Szkoły jogi Sambhala z wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Płatność za karnety i wejścia jednorazowe – gotówką, w recepcji Szkoły jogi Sambhala lub na konto Szkoły jogi Sambhala – 96 1090 2473 0000 0001 1534 4634, z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 9. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Szkołę jogi Sambhala Uczestnik powinien pozostawić pełne dane odbiorcy. Faktury są wydawane i dostępne do odbioru w recepcji Szkoły jogi Sambhala w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.
 10. Ważność karnetu wynosi 32 dni od daty wypisania. Niewykorzystany karnet nie przepada, a jego ważność wydłuża się o kolejny miesiąc w przypadku zakupu kolejnego karnetu.
 11. Karnety na zajęcia są imienne, nie mogą zostać wykorzystane przez inne osoby.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do okazywania swojego karnetu (Karty Benefit System lub OK. System, lub innej karty upoważniającej do udziału w zajęciach) każdorazowo razem z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość w recepcji Szkoły jogi Sambhala , przed rozpoczęciem się zajęć.
 13. Szkoła jogi Sambhala nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w niej pozostawione.
 14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym korzystania ze Szkoły jogi Sambhala .
 15. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, będący własnością Szkoły jogi Sambhala. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.
 16. Po zakończonych ćwiczeniach uczestnik zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
 17. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Szkoły jogi Sambhala ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 18. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia.
 19. Szkoła jogi Sambhala zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć i lokalu, bez podania przyczyny. W przypadku, gdy uczestnik uiścił opłatę za zajęcia, Szkoła jogi Sambhala zwraca opłatę za zajęcia, z których uczestnik został wyproszony.
 20. Przed zajęciami należy wyłączyć telefon, zdjąć wszystkie ozdoby (zegarek, pierścionki, kolczyki itp.) a przed niektórymi asanami okulary. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i niekrępujący ruchów. Asany wykonywane są na boso, gdyż tylko taka forma umożliwia pełną i swobodną pracę stóp.
 21. Około 1,5 godziny przed zajęciami nie powinno się spożywać już żadnych posiłków (3 godziny przed – dużych posiłków).
 22. Podczas zajęć obowiązuje cisza. Pomaga to w skupieniu i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom.
 23. Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego obowiązuje punktualność.
 24. Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek nauczyciela, przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na ich bezpieczne praktykowanie.
 25. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela Uczestnicy zajęć nie poprawiają się nawzajem.
 26. Pomoce znajdujące się na sali są własnością Szkoły jogi Sambhala – Centrum Jogi. Obowiązuje zakaz używania pomocy bez zgody nauczyciela. Dotyczy on używania pomocy przed, w czasie zajęć, oraz po ich zakończeniu.
 27. Do uzyskania oczekiwanych rezultatów w sferze psychicznej i fizycznej konieczna jest regularna praktyka.
 28. Rozkład zajęć dostępny jest na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenach, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 30. Szkoła jogi Sambhala może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.jogawewroclawiu.pl
 31. Szkoła jogi Sambhala zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonywanych na terenie Szkoły jogi Sambhala w godzinach jej pracy oraz podczas imprez zewnętrznych.
 32. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego adresu e-mail, celem przesyłania informacji reklamowych.
 33. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 34. Szkoła jogi Sambhala nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Szkole jogi Sambhala, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Szkoły jogi Sambhala .